Вход

Добре дошли

От регистрирането на дружеството, през 2010 година, минаха цели четири години и през това време не си губихме времето да „решим куклите", както закачливо се изрази един добре познат италиански...

Read more

Закриване на ЕТ и ЕООД

Labyrinth 02

Като едноличен търговец ЕТ може да се регистрира само дееспособно физическо лице с местожителство в страната чл. 56 от ТЗ).
В чл. 60а от ТЗ са определени случаите, когато вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър, а именно:


• при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление;
• при смъртта му - по заявление от наследниците; и
• при поставянето му под запрещение - по заявление от настойника или попечителя.

В случай на прекратяване на дейността на едноличния търговец същият следва да подаде :
• заявление по образец съгласно приложение № А1 на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр.18/2007 г.). В заявлението следва да се попълни поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което да се отбележи заявяването за вписване на заличаване на едноличния търговец. Съгласно чл. 10, т. 2, б. "в" от наредбата към заявлението се прилага :
• удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от ДОПК и
• удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се прекратява при настъпване на основанията, установени в чл. 154, ал. 1 от ТЗ, а именно:
• с изтичане на срока, определен в учредителния акт;
• по решение на едноличния собственик на капитала;
• чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
• при обявяване в несъстоятелност;
• както и по решение на окръжния съд в предвидени от закона случаи.

В учредителния акт могат да бъдат предвидени и други основания за прекратяване на дружеството (чл. 154, ал. 2 от ТЗ). Съгласно чл. 157 от ТЗ ЕООД, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се :
• прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността. Когато капиталът е притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му трябва да се прекрати и ЕООД.

С чл. 265 от ТЗ се предвижда и още една хипотеза на прекратяване, приложима само към едноличните търговски дружества, в т.ч. и ЕООД със собственик на капитала ЕТ. Съгласно посочената разпоредба цялото имущество на едноличното търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да премине върху едноличния собственик, ако той е физическо лице и е вписан като едноличен търговец.
• Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. Такова преобразуване не може да бъде извършено, ако дялове или акции в преобразуващото се дружество са заложени или запорирани. Решението за преобразуване се взема от едноличния собственик в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

Прехвърлянето на имущество върху едноличния собственик се вписва в търговския регистър по неговото дело и по делото на преобразуващото се дружество, което се заличава (чл. 265а от ТЗ). От момента на вписването :
• кредиторите се смятат уведомени за правата им, защитени от закона.
По силата на чл. 265в от ТЗ едноличният търговец е длъжен да управлява отделно преминалото върху него имущество на преобразуващото се еднолично търговско дружество за срок 6 месеца от момента на вписване на преобразуването.
• В този срок всеки кредитор на преобразуващото се дружество и на едноличния търговец, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди вписването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си.

Услуги

Регистрация на фирма в България

Регистрация на фирма в България

Процедурата по регистрация на фирма в България вече е значително опростена. Срокът, в който държавната администрация трябва да представи своето решение е 14 д...

Read more

Инвестиране в България

Инвестиране в България

Какви са макроикономическите характеристики на България? България е една от най-предпочитаните инвестиционни дестинации в Европа. Като член на Европейския съ...

Read more

Закриване на ЕТ и ЕООД

Закриване на ЕТ и ЕООД

Като едноличен търговец ЕТ може да се регистрира само дееспособно физическо лице с местожителство в страната чл. 56 от ТЗ).В чл. 60а от ТЗ са определени случа...

Read more
TOP